giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi của công ty

1. Khách hàng

Là trung tâm trong mọi hoạt động của doanh nghiệp.

2. Nhân sự

Quyết định thành công hoặc thất bại của doanh nghiệp.

3. Sản phẩm

Là yếu tố quan trọng trong việc phát triển doanh nghiệp.

4. Hành động

Kỷ luật – Sáng tạo – Chuyên nghiệp – Uy tín – Dẫn đầu